ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
PrintXpert BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: PrintXpert BV gevestigd aan de Danzigweg 2 te Deventer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 05083943, PrintXpert BV h.o.d.n. PrintXpert
Klant: de wederpartij in opdracht van wie PrintXpert producten levert of werkzaamheden uitvoert dan wel met wie PrintXpert een overeenkomst aangaat;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen PrintXpert en de klant.

Artikel 2. Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst die tussen PrintXpert en de klant tot stand komt.
De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met PrintXpert, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. PrintXpert en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
Indien het aanbod is gebaseerd op door de klant verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is PrintXpert gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of leveringstermijnen aan te passen.
Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in offertes, overeenkomsten, folders of publicaties van PrintXpert binden PrintXpert niet.
Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van PrintXpert zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de klant geen rechten ontlenen.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
Afbeeldingen, prijzen en verder door PrintXpert verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden PrintXpert niet.

Artikel 4. Prijzen
Voor de klant zijnde een bedrijf zijn alle vermelde prijzen en tarieven inclusief btw.
Voor de klant zijnde een consument zijn alle vermelde prijzen en tarieven inclusief btw.
De vermelde prijzen zijn exclusief eventuele montage- of installatiekosten.
Indien de eventuele transport- of verzendkosten aan de klant in rekening worden gebracht, dan wordt de hoogte van de verzendkosten vooraf aan de klant bekend gemaakt.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst wordt geacht tot stand gekomen te zijn indien het door PrintXpert gedane aanbod door de klant is aanvaard.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
PrintXpert zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
PrintXpert heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen.

Artikel 7. Verplichtingen van de klant
De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, ruimtes en overige zaken, waarvan PrintXpert aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PrintXpert worden verstrekt dan wel ter beschikking worden gesteld.
Indien de klant gegevens op een informatiedrager of via de e-mail aan PrintXpert ter beschikking stelt, dan dienen deze gegevens te voldoen aan de door PrintXpert opgegeven specificaties, zoals het voorgeschreven bestandsformaat en bestandstype. Indien deze gegevens hieraan niet voldoen, dan worden alle extra kosten die PrintXpert daardoor heeft moeten maken aan de klant in rekening gebracht.
De klant is gehouden PrintXpert onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
De klant vrijwaart PrintXpert voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan PrintXpert toerekenbaar is.
Het is de klant niet toegestaan PrintXpert een opdracht te geven tot het vervaardigen van producten die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien PrintXpert constateert of een vermoeden heeft dat de door de klant geplaatste bestelling in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft PrintXpert het recht de bestelling te annuleren.
PrintXpert is niet verplicht te controleren of een bestelling de rechten van derden schendt of in strijd met de wet is. Alle kosten die PrintXpert heeft moeten maken of alle schade die zij heeft geleden doordat de door de klant geplaatste bestelling de rechten van een derde schendt of in strijd met de wet is, worden aan de klant in rekening gebracht. De klant vrijwaart PrintXpert voor de aanspraken van derden dan wel voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die voortvloeien uit de productie/verkoop/in het economisch verkeer brengen van het product dat naar de specificaties van de klant is vervaardigd.
Indien PrintXpert de door de klant zelf aangeleverde goederen dient te bedrukken en er moeilijkheden optreden bij het bedrukken van de goederen ten gevolge van het materiaal waarvan de producten zijn gemaakt, dan komen de extra kosten die PrintXpert daardoor heeft moeten maken voor rekening van de klant.
De klant is gehouden de programma’s, informatiedragers en databestanden, die door PrintXpert moeten worden bewerkt, verwerkt etc., virus-vrij aan te leveren.
Indien de klant zijn verplichtingen jegens PrintXpert niet, niet tijdig of niet correct nakomt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die PrintXpert daardoor lijdt.

Artikel 8. Goederen van de klant en retentierecht
Indien PrintXpert i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst goederen van de klant onder zich heeft, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.
PrintXpert zal de goederen van de klant bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
PrintXpert is nimmer aansprakelijk voor schade aan, het te niet gaan van of het gestolen worden van deze goederen gedurende de periode dat PrintXpert de goederen onder zich heeft.
Alle bewaring/opslag van goederen bij PrintXpert zal geschieden voor rekening en risico van de klant. De klant dient zich tegen alle risico’s, die de opgeslagen goederen tijdens de duur van de opslag kunnen treffen, steeds afdoende te verzekeren.
PrintXpert is bevoegd de afgifte van goederen die hij voor de klant in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat de vorderingen door de klant ter zake van enige overeenkomst zijn voldaan.

Artikel 9. Wijzigingen
Indien de klant na totstandkoming van de overeenkomst, de overeenkomst wenst te wijzigen of uit te bereiden, dan dient de klant PrintXpert daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Vervolgens zal PrintXpert laten weten of het mogelijk is om de wijzigingen door te voeren en wat de eventuele extra kosten daarvan zijn.
Kunnen de wijzigingen niet worden doorgevoerd of geeft de klant geen akkoord op de extra kosten, dan zal het te leveren werk worden vervaardigd aan de hand van de oorspronkelijk overeengekomen specificaties.
Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de klant aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de klant die PrintXpert tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

Artikel 10. Montage en installatie
10.1. Indien PrintXpert in het kader van de overeenkomst montage- of installatiewerkzaamheden ver-
richt, dan dient de klant voor het volgende zorg te dragen:
a). dat de constructie waarin, waaraan of waarop de montage of installatie dient te worden verricht, daarvoor geschikt is;
b). dat de tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen waarop de door PrintXpert te verrichten werkzaamheden gebaseerd zijn, volledig en juist zijn;
c). dat alle zich op het terrein bevindende hindernissen voor de aanvang van de montage of installatie zijn verwijderd, hinderlijke niveauverschillen in de ondergrond zijn geëgaliseerd en dat de  ondergrond sterk genoeg is om de door PrintXpert op te richten constructie te dragen;
d). dat het terrein waar de montage of installatie dient te worden verricht, bereikbaar is voor de transportmiddelen van PrintXpert;
e). dat hij in het bezit is van de vereiste vergunningen, ontheffingen e.d.;
f). dat PrintXpert haar werkzaamheden ongestoord kan verrichten;
op de werklocatie de door PrintXpert en/of door haar ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste voorzieningen, zoals elektriciteit, aanwezig zijn.
10.2. De klant stelt het genoemde in lid 1 van dit artikel om niet aan PrintXpert ter beschikking.

Artikel 11. Prijsverhoging
Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor PrintXpert (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen of prijswijzigingen bij de door PrintXpert ingeschakelde derden of toeleveranciers e.d., is PrintXpert gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de klant in rekening te brengen.
Indien de klant een consument is en de prijsverhoging vindt plaats binnen 3 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst, dan heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en binnen 10 werkdagen nadat de klant door PrintXpert op de hoogte is gesteld van de prijsverhoging.

Artikel 12. Annulering
Het is enkel mogelijk de opdracht te annuleren indien PrintXpert nog geen aanvang heeft gemaakt met het uitvoeren van de overeenkomst.
In het geval dat de klant een aan PrintXpert gegeven opdracht annuleert, dan dient de klant annuleringskosten aan PrintXpert te betalen. De annuleringskosten bedragen alle door PrintXpert geleden verliezen en gederfde winst en alle kosten die PrintXpert reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit en ingekochte materialen.

Artikel 13. Levering
De door PrintXpert opgegeven leveringstermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen. De opgegeven leveringstermijn is altijd indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van PrintXpert ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 21 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar PrintXpert haar bedrijf uitoefent.
Onverwijld nadat PrintXpert aan de klant te kennen heeft gegeven dat de producten in het magazijn van PrintXpert gereed staan, dient de klant de producten bij PrintXpert op te halen.
Indien is overeenkomen dat de producten naar de klant worden opgestuurd, dan geschiedt het transport of het verzenden van de producten voor rekening van de klant.
Indien de klant niet meewerkt aan de levering van de producten, bijvoorbeeld door het niet tijdig ophalen van de producten bij PrintXpert of door het niet in ontvangst nemen van de geleverde producten, dan worden de producten voor rekening en risico van de klant opgeslagen.

Artikel 14. Drukontwerp en proef product
De klant is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van PrintXpert via de e-mail ontvangen drukontwerp zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan PrintXpert terug te zenden.
PrintXpert is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in het door de klant goedgekeurde of gecorrigeerde drukontwerp.
Indien PrintXpert op verzoek van de klant een proef product heeft vervaardigd, dan kan de klant de gegeven opdracht niet meer annuleren. Naar aanleiding van het vervaardigde proef product kan de kant nog wel wijzigingen doorgeven. Elk op verzoek van de klant vervaardigd proef product wordt naast de overeengekomen prijs aan de klant in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van dit proef product in de overeengekomen prijs zijn inbegrepen.

Artikel 15. Afwijkingen
Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 16. Klachten en verjaring
De klant is verplicht de geleverde producten direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen onverwijld na de levering schriftelijk of via de e-mail aan PrintXpert te melden.
Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens PrintXpert vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens PrintXpert kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Artikel 17. Betaling
Tenzij schriftelijk of via de e-mail anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
PrintXpert is te allen tijde gerechtigd om een aanbetaling of vooruitbetaling van het factuurbedrag te vorderen. Indien de klant het vooraf gefactureerde bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft PrintXpert het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de klant het factuurbedrag volledig betaald heeft. PrintXpert is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant lijdt door de opschorting.
Indien de klant de factuur niet tijdig betaalt, dan is de klant de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat de klant in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. Over de eerste € 2.500,- wordt 15% aan incassokosten berekend, over de volgende € 2.500,- wordt 10% aan incassokosten berekend en over de volgende € 5.000,- wordt 5% aan incassokosten berekend, met een minimum van € 40,-.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van PrintXpert op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 18. Aansprakelijkheid
PrintXpert kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan
worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 21 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door
of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
PrintXpert is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat PrintXpert is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
PrintXpert is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het geleverde product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksinstructies.
In geen geval is PrintXpert aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd.
Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door PrintXpert geleverde product, sluit PrintXpert iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
PrintXpert aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor door of namens de klant aan PrintXpert verstrekte teksten, afbeeldingen of ontwerpen. PrintXpert is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van teksten, afbeeldingen of ontwerpen die op producten gedrukt dienen te worden. Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het elektronisch opsturen van teksten, afbeeldingen of ontwerpen, zijn uitsluitend het risico van de klant.
De klant houdt rekening met het feit dat kleuren zoals weergegeven op een beeldscherm bij de klant, in zekere mate kunnen afwijken van de kleur die het geleverde werk heeft. Een dergelijke afwijking geeft de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen indien dat schriftelijk of via de e-mail is overeengekomen.
Indien PrintXpert de door de klant zelf aangeleverde goederen dient te bedrukken, dan kan PrintXpert er niet verantwoordelijk voor worden gesteld als deze aangeleverde goederen niet geschikt zijn voor de methode die PrintXpert toepast. In een dergelijk geval staat PrintXpert niet in voor de eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid en kan PrintXpert nimmer aansprakelijk worden gesteld en heeft de klant geen recht op enige vorm van compensatie indien de door PrintXpert uitgevoerde werkzaamheden niet hebben geleid tot het resultaat dat de klant had verwacht.
De klant is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de klant dit nalaat, kan PrintXpert niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
PrintXpert is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Indien PrintXpert aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van PrintXpert beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van PrintXpert gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van PrintXpert beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van PrintXpert of haar ondergeschikten.

Artikel 19. Garantie
Indien op geleverde producten en/of op uitgevoerde werkzaamheden een garantie wordt gegeven, dan wordt dit voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt.
Een verleende garantie vervalt indien de gebreken het gevolg zijn van:
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik, zoals gebruik in strijd met verstrekte instructies, adviezen en gebruik aanwijzingen;
c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;
e. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
f. schade veroorzaakt door derden;
g. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
De klant heeft geen recht op de garanties zoals in dit artikel omschreven indien de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens PrintXpert heeft voldaan.
De klant dient PrintXpert of de door PrintXpert ingeschakelde derden de mogelijkheid te geven de garantieclaim te onderzoeken.

Artikel 20. Opschorting en ontbinding
PrintXpert is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling.
Voorts is PrintXpert bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
PrintXpert is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst PrintXpert ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
PrintXpert is gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de klant te ontbinden, op het tijdstip waarop de klant:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens ver-
mogen of delen ervan verliest.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van PrintXpert op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien PrintXpert de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 21. Overmacht
Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van PrintXpert liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbare weersomstandigheden; inbraak; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; het niet of niet tijdig leveren van producten aan PrintXpert door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van PrintXpert of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van PrintXpert of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
Indien er sprake is van overmacht, dan zal PrintXpert niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel PrintXpert als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 22. Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van PrintXpert, totdat alle vorderingen die PrintXpert op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.
Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.
De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van PrintXpert te bewaren.
PrintXpert is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant zal PrintXpert te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van PrintXpert.

Artikel 23. Intellectuele eigendomsrechten
Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten dan wel teksten, die door of namens de klant ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij PrintXpert voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
Tenzij anders overeengekomen, blijven de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de in het kader van de opdracht door PrintXpert tot stand gebrachte tekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, schetsen, foto’s, afbeeldingen en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van PrintXpert.
De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door PrintXpert geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft PrintXpert de vrijheid om het geleverde werk te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is PrintXpert te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden.

Artikel 24. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 25. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op elke overeenkomst tussen PrintXpert en de klant is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van PrintXpert is gelegen. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat PrintXpert zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.